Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
FATURADA LAZER YAZICI SORUNU
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

            213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesi Fatura’yı tanımlamıştır. Söz konusu maddeye göre Fatura; “Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenen ve müşteriye verilen ticari vesika” dır.

 

           Yine aynı kanunun 230. maddesinde faturanın şekli,  231. maddesinde ise faturanın nasıl düzenleneceği yani nizamı açıklanmıştır. Buna göre;

 

1 - Faturalar sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

 

2 - Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.

 

3 - Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.

 

4 - Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

 

5 - (Değişik : 4/12/1985 - 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

 

6 - (Ek : 4/12/1985 - 3239/20 md.) Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.”

 

           Yasaya göre faturalar mürekkeple, makine veya kopya kurşun kalemle doldurulur.

 

           Diğer yandan bakıldığında bilgisayarlar hayatımızın her alanına girmekte ve teknoloji ise baş döndürücü bir hızla gelişmektedir. Faturalar eskiden el ile veya daktilo ile düzenlenmekteydi. O zamanlar otokopi (kendinden karbonlu) kağıtlarda yoktu. Bu nedenle suret faturalar arasına karbon kağıdı konularak düzenlenirdi. Günümüzde ise bilgisayarlar aracılığıyla muhasebe programları ve otokopi kağıt kullanılarak düzenlenmekte ve çıktıları yazıcıdan alınmaktadır.  Bu durum fatura düzenlemenin daha hızlı yapılması ve yazımdan kaynaklanan hataların olmaması açısından önemlidir.

 

           Önceleri nokta vuruşlu (dos tabanlı) yazıcılar kullanılırken sonraları mürekkep püskürtmeli ve şimdilerde ise lazer (Windows tabanlı) yazıcılar kullanılmaktadır.   

 

           Her yazıcının kendine has özellikleri vardır. Şöyle ki;

 

           Nokta vuruşlu yazıcılar, uçları mürekkepli iğnelere sahiptirler. İğneleri daktilo şeridi benzeri bir mürekkep kaynağının üzerine vurarak baskıyı gerçekleştirirler. Her vuruştan sonra gözle zor görülebilecek çok ufak noktacıklar oluşur. Bu noktaların birleşiminden kullanılacak karakterler elde edilir.

 

           Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, nokta matrisli yazıcılardandır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür.

 

           Lazer yazıcılar, çalışma prensibi bakımından fotokopi makineleri ile aynı mantığa sahiptirler. Kağıt üzerindeki veri lazer ve ışık yardımı ile aktive olup, elektrik yüklenen bir yüzeye aktarılır. Daha sonra toner yardımı ile grafik ve yazılar kağıt üzerinde oluşturulur. Hızlı ve kaliteli baskı yapabilirler.

 

           Faturalar yukarıda bahsi geçen yasa gereği en az bir asıl bir suret düzenlenir. Birden fazla suret yapılması da mümkündür. Ancak bu durumda her suretin kaçıncı surat olduğu mutlaka belirtilmelidir.

 

           Faturaların tek bir seferde el ile veya nokta vuruşlu yazıcı kullanılarak düzenlenmesinin asıl amacı fatura aslı ile suretlerinin değiştirilmesini önlemek ve bu yolla aslı ile suretlerinin aynı olmasını sağlamaktır. Bu husus lazer yazıcılarda mümkün değildir. Lazer yazıcılarda fatura aslı ile suretleri ayrı ayrı yazdırılmaktadır. Bu nedenle fatura aslı ile suretlerinin farklı olma ihtimali vardır.  

 

           Peki bu konuda Maliye’nin görüşü nedir? Lazer yazcılar kullanılarak fatura düzenlenebilir mi?

 

           Vergi hukukuna göre hiçbir yasal engel olmamakla birlikte idarenin bu konuda iki farklı görüşü vardır. Bu görüşler şöyledir;

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ
            İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın görüşüne göre, “fatura lazer yazıcıdan yazdırılabilir.”

Ancak anlaşmalı matbaalara bastırılmış veya notere tasdik ettirilmiş faturaların, lazer yazıcıdan yazdırılması esnasında örnek olan ikinci nüshalarına 'örnek' olduğu ibaresinin yazılması, asıl ve nüshaların seri ve sıra numaralarının aynı olmasına azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. (03.10.2005 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-213-11759/375 sayılı Özelge)

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ

           Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı’nın görüşüne göre, “fatura lazer yazıcıdan yazdırılamaz.”  

Çünkü, lazer printer kullanımında bilgiler kağıt üzerinde yakılarak kaydedilmektedir. Bu ise printerden aynı anda iki nüsha döküm alınmasını engellemektedir.

Diğer taraftan, lazer printerden arka arkaya döküm alınabilmekte olduğundan, bu durum sayfalarda yer alan bilgilerin kolayca değiştirilmesi imkanını yaratabilmektedir. Bu nedenle; yukarıda yer alan hususlar dikkate alındığında faturalarınızın lazer printerle yazdırılması imkan dahilinde değildir. (20.04.2007 tarih ve B.07.1.GİB.4.38.15.02/VUK/21-67/1218 sayılı Özelge)

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ
           Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2009 tarihli özelgesinde verdiği görüş ise aksi yönde ve “fatura lazer yazıcıdan yazdırılamaz”  şeklinde.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşüne göre, lazer yazıcı kullanımında bilgiler kağıt üzerine yakılarak kaydedildiğinden, yazıcıdan aynı anda iki nüsha döküm alınamamaktadır. Lazer yazıcıdan dökümler arka arkaya alınabilmekte olduğundan bu durum, sayfalarda yer alan bilgilerin kolayca değiştirilmesi imkanını sağlamaktadır.
Bu nedenle, bilgi işlem makineleriyle düzenlenen faturaların lazer yazıcıyla yazılması  imkan dahilinde olmayıp, nokta vuruşlu yazıcılardan alınan sürekli form halinde kullanılması ile mümkündür. (12.01.2009 tarih ve B.07.1.GİB.0.03.29/2923-231-568 sayılı Özelge)

 

           Bu konuda idarenin farklı görüşleri olduğuna göre kafalardaki soru işareti nasıl giderilecektir?

 

           Günümüzde artık lazer yazıcılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazcıları yok sayarak “faturalar lazer yazıcıdan yazdırılamaz” demek kanımca yanlıştır. Çünkü yasaklarla bir yere varılamayacağı aşikardır.  Mükellefleri bir yandan elektronik ortamda form ve beyanname vermeye mecbur tutan Maliyenin bu konudaki tutumunu çelişkili buluyorum.

 

           Maliye kendi içindeki farklı görüşleri ortadan kaldırmak ve mükelleflerin kafasındaki soru işaretini de bertaraf etmek adına bir an önce yasal düzenleme yapmalı ve gerekirse acil olarak bir tebliğ yayımlamalıdır.

 

İRFAN ARABACI


YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDAKİ MÜKELLEFLERİN, KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ ALIMLARI İÇİN KDV TEVKİFATI UYGULANMAYACAK
31.03.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7020-sayili-kanun-2017
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   6
Bugünkü Ziyaret :  6312
Toplam Ziyaret :  10632213

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn