Anasayfa | Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | E-Posta | İletişim
FORUM
GÜNCEL HABERLER
RESMİ GAZETE
KÖŞE YAZILARI
PROGRAMLAR
KÜNYE
İLETİŞİM
MaliForum.Com - Mevzuat Bilgi Bankası
MEVZUAT
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Vergi Mevzuatı
Güncel KDV Oranları
Güncel KDV Tevkifat Oranları
E-Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Mevzuatı
İş Kanunu Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
İşkur mevzuatı
TTK-Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim Mevzuatı
Ticari Defterler
Türk Borçlar Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Bilirkişilik Mevzuatı
Tebligat Kanunu
Dernekler Mevzuatı
SMMM Mevzuatı
İSMMMO Duyuruları
Türmob Duyuruları
Vergi Kodları
Ülke Kodları
Faaliyet Kodları
Amortisman Oranları
Beyanname Süreleri
Bildirim ve Süreler
Dava Açma Süreleri
Defter Tasdik Zamanları
Amme Alacağının Sona Ermesi
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Takvimi
6111 Sayılı Torba Kanun (2011)
6552 Sayılı Torba Kanun (2014)
6736 Sayılı Af Kanunu (2016)
7020 Sayılı Kanun (2017)
7143 Sayılı Kanun (2018)
ÇEŞİTLİ MEVZUAT
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri
Kesin Mizan Bildirimi
Form Ba - Bs
Kapasite Raporu
İşi Terk Eden Mükelleflere Hatırlatmalar
Kod Uygulaması
Kira Ödemelerinde Banka dekontu
Konteynerlerde KDV Oranı
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu
Sözleşme Yapma Teknikleri
BELGELER
Devir Teslim Tutanağı
Tek Düzen Hesap Planı
Bilanço Bilgileri Tablosu
Beyanname Örnekleri
V. Dairesi Form ve Dilekçeleri
SGK Form ve Dilekçeleri
Bağ-Kur Beyan Dilekçesi
Vergi Dava Dilekçeleri
İşçi Özlük Dosyası
İstifa Dilekçesi Örneği
İbraname Örneği
İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı
İzin Formu
Vergi Levhası Örneği
Kira Kontratı Örneği
Kira Stopaj Kesinti Tablosu
İş Kazası Bildirimi Tutanağı ve Dilekçe Örneği
Yazarkasa Dilekçe Örneği
V.U.K. 376 Dilekçe Örneği
ÇSGB Bölge Çalışma Meslek Kodları
SGK Meslek Kodları
Noter Kağıdı
Aile Durumu Bildirimi
Ücret Bordrosu (Şahıs)
Özelge Talep Formu
Kıdem Tazminatı Bordrosu
Dernek Üyelik Formu
CV Örneği
SMMM Sözleşme Örneği
SMMM Vekaletname Örnekleri
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi
İş Bitirme Belgesi
Ortalama İşçi Sayısı Hesaplama
EMEKLİLİK - TAZMİNAT
SSK Emeklilik
Bağ-Kur Emeklilik
Kıdem Tazminatı Şartları ve Hesaplaması
Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Durumu
Malülen Emeklilik ile Engelli Emekliliği Arasındaki Fark
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
Trafik Kaza Tespit Tutanağı ve Açıklamaları
ANKET
  http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&no=159&tur=&kategori=
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=sosyal-guvenlik-mevzuati
YAZARKASA FİŞLERİNİ GİDER YAZMAK
 
İrfan ARABACI
Diğer Yazıları

Satılan mal ve hizmet bedeli (2015 yılı için) 880,- TL yi aşması halinde “fatura” düzenlemek kanuni bir zorunluluktur. Ancak, bu tutarın altında satışlar için perakende satış fişi veya yazarkasa fişi düzenlenebilmektedir.

 

“Fatura Kullanma Mecburiyeti”  başlıklı VUK 232. maddesine göre; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler:

 

  • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara,
  • Serbest meslek erbabına,
  • Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
  • Defter tutmak zorunda olan çiftçilere,
  • Vergiden muaf esnafa

sattıkları mal veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Bunlar için perakende satış fişi veya yazarkasa fişi düzenlenmesi geçerli değildir.

 

Yukarıdakilerin dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedeli (2015 yılı için) 880,- TL yi geçmesi veya 880,- TL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

 

Asıl mesele, perakende satış vesikası ve ödeme kaydedici cihaz fişi ile alınan mal ve hizmet bedelinin işletmelerde gider olup olmadığı ve bu vesikalar üzerinde gösterilen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağıdır.

 

Bu konu, aşağıda her iki açıdan ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 

I - GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ YÖNÜNDEN

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiş olup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde ise safi kazancın tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, 2 numaralı bendinde ise, hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatının (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27. maddede yazılı giyim giderlerinin safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebilmesi için; giderin yapılmasıyla gelirin elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan ve açık bir ilişkinin var olması, giderin keyfi olmaması yani gelirin elde edilmesi için mecburi olarak yapılması ve yapılan gider karşılığında sabit kıymet iktisap edilmemiş olması gerekir.

 

Ayrıca söz konusu giderlerin VUK. hükümleri gereğince tevsik edici belgelere dayanması (fatura veya fatura yerine geçen vesikalar gibi) ve yasal kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

 

Buna göre, işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak acil ve küçük miktarlarda yapılan ve iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi (2015 yılı için 880,- TL) aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, mutfak tüpü, otopark, oto yıkama, yemek, gazete vb. ile sabit kıymetin tamir, bakım ve onarımı gibi) için mal ve hizmeti satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkündür.

 

Nitekim Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının “Perakende satış fişlerinin gider yazılıp yazılmayacağı” konusunda vermiş olduğu 10.02.2009 tarih ve 4414 sayılı özelgesi de bu yöndedir.

 

Ayrıca taksi işleten mükelleflerden alınan ve tutarı fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin kanuni haddi aşmayan perakende satış fişleri ile 68 Seri No.lu KDV Mükellefiyetlerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları ile ilgili Genel Tebliği uyarınca, akaryakıt pompalarının bağlı bulunduğu ödeme kaydedici cihazların verdiği fişler de kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

 

II - KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

KDV kanununun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri; indirim hakkının da vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanunun 34/1. maddesinde, yurt içinde veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV’nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ile gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği; 53. maddesinde ise, bu kanunda geçen fatura ve benzeri belgelerin Vergi Usul Kanununda belirtilen vesikaların olduğu belirtilmiştir.

 

Buna göre, işletmenin tüketime konu olan kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri ile gıda gibi genel giderleri perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişleri ile tevsik etmesi ve bu belgelerde yer alan katma değer vergisini indirim konusu yapması mümkündür. Ancak, bunların dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.

 

III - SİLİNEN VEYA BUHARLAŞAN YAZARKAŞA FİŞLERİ

 

Önemli hususta yazarkasa fişlerinde termal kağıtların kullanılması ve dolayısıyla bu fişlerde yazılanların belli bir zaman sonra silinmesi veya buharlaşmasıdır.

Şirket ortaklarının veya personellerin şirket adına yazarkasa fişi ile yaptıkları harcamanın karşılığını şirketten alması ve buna mukabil bu fişlerin şirkette gider olarak kaydedilmesini istemeleri doğaldır. Ancak, muhasebeciler ise bunları giderleştirmek istememektedirler. Buna sebep olarak ta bu fişlerin zamanla kendiliğinden silinmesi ve silinen fişlerin incelemelerde ispat gücünün olmaması, ayrıca bu tür küçük fişlerin işleme zorluğunu göstermeleridir. Şirket ortağı veya personeli ise “bu harcamaları yaptım şimdi bunlar benim cebimden mi çıksın, hem bunları gider yazan muhasebeciler var” diye ısrarla bunların muhasebeleştirilmesini istemektedirler.

Bu durumda her iki tarafta haklı. Çünkü “Perakende Satış Vesikaları” başlıklı VUK 233. maddesine göre tüccarlar, fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları için yazarkasa kullanabilmektedirler. Yazarkasa fişlerinin gider yazılması hususu, fatura düzenleme sınırı olan (2015 yılı için 880,-TL) tutarı aşmaması halinde mümkün olduğu yukarıda açıklanmıştı. 

Satıcı fatura kesmek istemiyor. Çünkü fiş kesmek daha kolay. Muhasebeci fiş istemiyor, fatura istiyor. Mükellef fatura vermek istemeyen satıcı ile fatura isteyen muhasebeci arasında bocalıyor. Aslında tutar ne olursa olsun mükellefin istemesi halinde fatura düzenlenmesinin bir kanuni zorunluluk olduğu VUK hükümlerince sabittir. Satıcı fatura vermek zorundadır. Ancak bunu satıcıya anlatmak deveyi hendekten atlatmaktan daha zordur. Burada tek çözüm silinmeyen ve buharlaşmayan kağıtların kullanılmasıdır. Bu konuyu mali idare tebliğ ile çözebilir. Gerçekten zamanla silinen veya buharlaşan yazarkasa fişlerini gider yazmak ileride muhasebecinin ve mükellefin başını ağrıtmaktadır.

Bu aşamada şunu söyleyebiliriz. Belli standartlar oluşmadığı sürece yapılması gereken mümkün olduğu kadar fatura alınmalı ama buna rağmen yazarkasa fişi alınmışsa bunun bir fotokopisinin çekilerek ilgili firmaya “aslı gibidir”  diye kaşeletilip imzalatılması geçici bir çözüm olabilir.   

SONUÇ

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak, fatura düzenleme sınırı altında olan yazarkasa veya perakende satış fişleri ile küçük miktarlarda yapılan mal ve hizmet alımları kurum kazancının tespitinde gider olarak kullanılması mümkündür.

 

Söz konusu giderlerle ilgili KDV’ler de indirim konusu yapılabilecektir. Ancak KDV indirimi, bunların dışındaki belgeler için söz konusu olmayacaktır. Örneğin iş seyahatlerindeki yeme, içme harcamaları karşılığı alınan yazarkasa fişleri gider yazılamayacak, KDV’si de indirilemeyecektir.

 

Termal kağıtlı yazarkasa fişlerinin zamanla silindiğini ve buharlaştığını aklınızdan çıkarmamanızı hatırlatırım.

İRFAN ARABACI

16.05.2015

YORUM EKLE
Ad Soyad
E-Mail
Yorumunuz
 
 
  Güvenlik kodu
Kod
 
 
 
Toplam 0 Yorum
 
Geri
 
KÖŞE YAZILARI
Gülbanu ERDAL GÜÇLÜ
BİREYSEL EMEKLİLİKTE ZORUNLULUK DÖNEMİ 1 OCAK 2017
17.12.2016
İrfan ARABACI
İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMINDA KDV UYGULAMASI
18.06.2020
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=e-uygulamalar#.Xgmq2FUzY_4
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=pratik-bilgiler
http://www.maliforum.com/?sayfa=icerik&tur=mevzuat&kategori=7143-sayili-kanun-2018
http://www.maliforum.com/sgk/6111_sayili_kanuna_gore_sgk_isveren_tesvikleri.pdf
SÖZLÜK
Mali Sözlük
Hukuk Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
OTOMATİK HESAPLAMALAR
Maaş Hesaplama
Kıdem ve İhbar Tazminatı
AGİ Hesaplaması
Rapor Parası Hesaplama
ÖNEMLİ LİNKLER
Adres (Bina) Kimlik No Sorgulama
Aile Hekimi Sorgulama
ATO Borç Servisi
Bankalar
Bağkur Emeklilik
Bağkur Hizmet Listesi
Bağkur Primleri
Bağkur Sigortalı Sorgulama
Beyanname Örnekleri
e-Bildirge
e-Bildirge V2
SSK İşe Giriş-Çıkış Bildirimi
SGK Çalışılmadığına Dair Giriş
SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası SGK E-Bildirim
e-Beyanname
e-Tebligat
e-Fatura
e-Defter
İnternet Vergi Dairesi
POS Bilgisi Sorgulama
İTO
İstanbul Valiliği
İstanbul B.Şehir Belediyesi
İstanbul Haritası
Kasko Değerleri
KDV Oranı Arama
MTV Hesaplama
Mesafe Cetveli
OGS İzleme
ÖSYM
Posta Kodu Öğrenme
SMMM Odaları
SSK Emeklilik
SSK Tescil Kaydı Tespiti
SSK Prim Gün Sayıları
SSK Gecikme Zammı H.
SSK Evrak Takibi
SSS Vergi
Telefon Rehberi
T.Ticaret Sicili Gazetesi
TC Kimlik Numarası
Vergi Gecikme Faizi Hes.
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Levhası Sorgulama
ÇSGB Dosya No Sorgulama
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Türkiye.gov.tr (e-devlet)
YASAL UYARI

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adı
Şifre

           Sisteme Üye Olun 
İSTATİSTİK
Online :   2
Bugünkü Ziyaret :  162
Toplam Ziyaret :  13371818

Copyright © 2005-2013 | www.MaliForum.Com | Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz.
 
Yasal Uyarı
xdizayn