www.MaliForum.Com

"Güncel Mevzuat ve Forum Sitesi"
 

 

ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ 01.01.2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRILARAK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE) YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.


193 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.            

             "Asgarî geçim indirimi
             MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
 

            Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. 

             İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 

             İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. 

             Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

             Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

 

Buna Göre

2013 Yılı için Asgari Geçim İndirimi Tutarları Aşağıdaki Gibi Uygulanacaktır.

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

73,40

Evli eşi çalışan

73,40

Evli eşi çalışan 1 çocuk

84,40

Evli eşi çalışan 2 çocuk

95,41

Evli eşi çalışan 3 çocuk

102,75

Evli eşi çalışan 4 çocuk

110,09

Evli eşi çalışmayan

88,07

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

99,08

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

110,09

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

117,43

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

124,77

* Hesaplamada 2013 yılı Asgari Ücretin Brüt tutarı baz alınmıştır. (01.01.2013 Tarihinden İtibaren Asgari Ücretin Brüt tutarı  978,60.- TL olarak belirlenmiştir.)

* Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sıkça sorulan sorular için tıklayınız...