www.MaliForum.Com

..:: 2009 YILI  PRATİK BİLGİLER ::..

ASGARİ ÜCRET
01.01.2009 - 30.06.2009 Tarihleri Arası 16 Yaşından Büyükler İçin

666,00  

16 Yaşından Küçükler İçin

567,00  

01.07.2009 - 31.12.2009 Tarihleri Arası 16 Yaşından Büyükler İçin

693,00  

16 Yaşından Küçükler için

589,50  

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
01.01.2009 - 30.06.2009 Tarihleri Arası Günlük Alt Sınır (Taban Ücret)

22,20  

Aylık Alt Sınır (Taban Ücret)

666,00  

Günlük Üst Sınır (Tavan Ücret)

144,30  

Aylık Üst Sınır (Tavan Ücret)

4.329,00  

01.07.2009 - 31.12.2009 Tarihleri Arası Günlük Alt Sınır (Taban Ücret)

23,10  

Aylık Alt Sınır (Taban Ücret)

693,00  

Günlük Üst Sınır (Tavan Ücret)

150,15  

Aylık Üst Sınır (Tavan Ücret)

4.504,50  

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2009 - 30.06.2009 Tarihleri Arası (5828 Sayılı Bütçe Kanunu ile)

2.260,06  

01.07.2009 - 31.12.2009 Tarihleri Arası

 2.365,16  

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (4447 SK. Md. 49 - 01.01.2005 Tarihinden İtibaren)
İşçiden % 1  
İşverenden % 2  
Devlet Katkı Payı % 1  
BAĞ-KUR SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ (1479 SK. Ek Md. 20)
01.01.2009 - 30.06.2009 Tarihleri arası 71,50  
01.07.2009 - 31.12.2009 Tarihleri arası 75,07  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (GVK. Md. 32)

Asgari Geçim İndirimi Oran ve Uygulamalar İçin

TIKLAYINIZ

AMORTİSMAN LİSTESİ VE ORANLARI

01.01.2004 tarihinden beri uygulanan amortisman listesi ve oranları

TIKLAYINIZ

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK. Md. 313)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2009 Tarihinden İtibaren)

670,00  

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI (VUK. Md. 232)

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2009)

670,00  

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GVK. Md. 23/8)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2009)

 10,00  

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

% 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

% 20  

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md. 352)
Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlükler

TIKLAYINIZ

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK. Md. 353)

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

TIKLAYINIZ

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
 

01.01.2009 -30.06.2009  

01.07.2009 -31.12.2009  

Brüt ücreti

666,00  

693,00  

İşçi SSK Primi (%14)

93,24  

97,02  

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

6,66  

6,93  

Damga Vergisi (%0,6)

0,00  

0,00  

Net Ücret

566,10  

589,05  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GVK. Md. 103)
8.700    TL'ye kadar

 % 15  

22.000    TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası

% 20  

50.000    TL'nin 22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlası

% 27  

50.000    TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlası

% 35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Yeniden Değerleme Oranı (20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı R.Gazete  /  387 nolu VUK Tebliği)

% 12  

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK. Md. 232)
Fatura Kullanma Mecburiyeti

 670,00  

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK. Md. 177)
Yıllık Alış Tutarı

119.000,00  

Yıllık Satış Tutarı

 168.000,00  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

 67.000,00  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 119.000,00  

EN AZ CEZA HADDİ  (VUK. Md. 343)

Damga Vergisinde

 7,60  

Diğer Vergilerde

 16,00  

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK. Mükerrer Md. 115) 

İkmalen, Res'en veya İdarece Tarh Edilen Vergi ve Bunlara İlişkin Cezaların Toplam Miktarı

 17,90  

AMME ALACAĞININ SONA ERMESİ
Amme Alacağının Sona Ermesi

TIKLAYINIZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK KAPSAMI (M.Müş.Tebliği - 37)
2008 Yılı Aktif Toplamı

3.806.000,00  

2008 Yılı Net Satışlar Toplamı

7.613.000,00  

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00  

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00  

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00  

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ  (4857 SK. Md. 53)
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün  

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  

 20 Gün  

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün  

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün  

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta  

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için

 4 hafta  

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta  

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta  

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya 

Sakarya (Adapazarı)

Diyarbakır

Gaziantep

Kayseri

Mersin 

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun 

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları  arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

Binde 2

 Binde 1

İDARİ PARA CEZALARI (SSK)

İşyeri Bildirgesinin Yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

TIKLAYINIZ

Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

TIKLAYINIZ

Aylık sigorta prim bildirgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (4958)

TIKLAYINIZ
Sosyal güvenlik destek pirimi bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi

 2xAsgari Ücret

4 Aylık sigorta primleri bordrosunun yasal süresi içerisinde kuruma verilmemesi (Kalktı)

 (SSK GENELGESİ 12-124 EK Genelgesine Bakınız)

 Uygulanmayacak

4 Aylık sigorta primleri bordrosunun işyerine asılmaması (Kalktı)

 2xAsgari Ücret

Sosyal Güvenlik Destek pirimi bordrosunun işyerine asılmaması

 2xAsgari Ücret

VİZİTE KAĞIDI Vermeyenlere  (4958, Md51, f)

 1xAsgari Ücret

"4958 Sayıl?Kanun Madde 51-

d) Defter ve belgeleri ibraz etme yükümlülüğünü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın yerine getirmeyenlere;"

29.07.2003 (4958 Sayılı Kanun Gereği)

 Ceza Miktarı

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)

 12xAsgari Ücret

Bilanço esası dışında defter tutmakla yükümlü olanlara (4958)

 6xAsgari Ücret

Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (4958)

 3xAsgari Ücret

Defter ve belgelerinin tümünü bu bentte belirtilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlemeyenlere, her bir geçersizlik hali için, ibraz edilmemesi üzerine uygulanan miktarlar?aşmamak kaydıyla aylık asgari ücretin yarısı tutarında

Asgari Ücret/2

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) ORANLARI (KDV. Md. 28)
Güncel KDV Listesi ve Oranları

TIKLAYINIZ

TEVKİFAT ORANLARI  (GVK.  Md. 94)
01.01.2007 tarihinden itibaren
aşağıdaki oranlar geçerlidir.
(Ancak; 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009 / 14592 sayılı BKK ile sadece bazı oranlarda kısıtlı değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik için ilgili karara bakabilirsiniz.) 

Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan
ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);  Diğerlerinden (Mali müşavir, Avukat, Doktor v.b)

% 20  

42 nci madde kapsamına giren işler (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri) dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden

% 3  

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden   

 % 20  

70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması (İşyeri kirası v.b.)  karşılığı yapılan ödemelerden

% 20  

Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması  karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

% 20  

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden     

% 20  

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; Hurda mal alımları için

% 2  

Bu Tablo'da Olmayan Diğer Tevkifat Oranları İçin

TIKLAYINIZ

DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2009 Tarihinden İtibaren)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                               25,40  
Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                               33,90  
Muhtasar Beyannameler                                                         16,90  
KDV Beyannameleri                                        16,90  
Diğerleri   16,90  
Belediyelere Verilen Beyannameler                                           12,50  
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri         12,50  
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler                                33,90  
Bilançolar 19,60  
Gelir Tabloları                                                                  9,60  
İşletme Hesabı Özetleri                                                           9,60  
Bu Tablo'da Olmayan Diğer Damga Vergisi Oranları İçin

TIKLAYINIZ

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2009)

 670,00  

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2009)

 330,00  

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2009)

 160,00  

 
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

   

   

   

   

Özürlü

% 3

% 4

Eski Hükümlü

% 2

% 2

Tercihe Bağlı Özürlü Eski Hükümlü  Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

TIKLAYINIZ

DEFTER TASDİK ZAMANI
V.U.K. na Göre Defter Tasdik Zamanları

TIKLAYINIZ

BİLDİRİM VE SÜRELER
İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

TIKLAYINIZ

VUK'DA KANUNİ  VE İDARİ SÜRELER
Dava Açma Süreleri

TIKLAYINIZ

SSK YEMEK MUAFİYETİ

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin Tıklayınız!

1,33  

AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI

01.01.2009 -30.06.2009 (666,00)

1 çocuk için yardım 13,32 TL (SSK Açısından)

2 çocuk için 26,64 TL (SSK Açısından)

 

Aile yardımı 66,60 TL olarak uygulanacak. (16 Yaşından Büyükler İçin Asgari Ücret x % 10)

 

1 çocuk için yardım 13,32 (Vergi Açısından)

2 çocuk için yardım 26,64 (Vergi Açısından)

 

Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ İçin Tıklayınız!

 

Yemek Muafiyeti = Fiili Çalışılan Gün Sayısı x 1,33

(666,00/30=22,20x%6=1,33)

Konu ile İlgili SGK Genelgesi 2009/2 (10.01.2009) Tıklayınız...
 

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

16.08.1999 Tarihinden İtibaren

%06  

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

96.075,00  

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

192.265,00  

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

 2.216,00  

TARİFE

 

                                                                    Veraset yoluyla intikallerde      İvazsız intikallerde 

                              Matrah                                           vergi oranı (yüzde)      vergi oranı (yüzde)

 

İlk                          150.000 TL için                                              1                                    10

Sonra gelen       320.000 TL için                                               3                                    15

Sonra gelen       680.000 TL için                                               5                                    20

Sonra gelen    1.380.000 TL için                                               7                                    25

Matrahın           2.530.000 TL’yi aşan bölümü için                10                                   30

 

FORM Ba, Bs
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2008)

TIKLAYINIZ

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK. Md. 47/2)
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

4.300,00  

Diğer Yerlerde

3.000,00  

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK. Md. 48)
1 Numaralı Bent İçin  TL

60.000  ve 89.000  

2 Numaralı Bent İçin  TL

30.000  

3 Numaralı Bent İçin  TL

60.000  

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 
2009 Takvim Yılı İçin

7.600,00  

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI 
26.01.2009 Tarihinden İtibaren

470,00  

SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR
SSK Primine Tabi Olan-Olmayan Kazançlar

TIKLAYINIZ

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TARİFELERİ
2009 Yılı MTV Tarifeleri

TIKLAYINIZ

ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLARI

Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

TIKLAYINIZ

 

 

 www.MaliForum.Com                                                   "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"