www.MaliForum.Com

..:: 2011 YILI  PRATİK BİLGİLER ::..

ASGARİ ÜCRET
01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arası 16 Yaşından Büyükler İçin

796,50  

16 Yaşından Küçükler İçin

679,50  

01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arası 16 Yaşından Büyükler İçin

837,00  

16 Yaşından Küçükler için

715,50  

SSK TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arası Günlük Alt Sınır (Taban Ücret)

26,55  

Aylık Alt Sınır (Taban Ücret)

796,50  

Günlük Üst Sınır (Tavan Ücret)

172,58  

Aylık Üst Sınır (Tavan Ücret)

5.177,40  

01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arası Günlük Alt Sınır (Taban Ücret)

27,90  

Aylık Alt Sınır (Taban Ücret)

837,00  

Günlük Üst Sınır (Tavan Ücret)

181,35  

Aylık Üst Sınır (Tavan Ücret)

5.440,50  

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arası (6091 Sayılı Bütçe Kanunu ile)

2.623,22  

01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arası

 2.731,85  

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (4447 SK. Md. 49 - 01.01.2005 Tarihinden İtibaren)
İşçiden % 1  
İşverenden % 2  
Devlet Katkı Payı % 1  
BAĞ-KUR SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ (1479 SK. Ek Md. 20)
01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri arası 71,50  
01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri arası 75,07  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (GVK. Md. 32)

Asgari Geçim İndirimi Oran ve Uygulamalar İçin

TIKLAYINIZ

AMORTİSMAN LİSTESİ VE ORANLARI

01.01.2004 tarihinden beri uygulanan amortisman listesi ve oranları

TIKLAYINIZ

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK. Md. 313)

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2011 Tarihinden İtibaren)

700,00  

YAZAR KASA FİŞİ KESME SINIRI (VUK. Md. 232)

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı ( 01.01.2011)

700,00  

YEMEK YARDIMI MUAFİYETİ (GVK. Md. 23/8)

Hizmet Erbabına işverenlerce yapılan yemek yardımları istisna tutarı (2011)

 10,70  

GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren)

% 15  

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren)

% 20  

USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK. Md. 352)
Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlükler

TIKLAYINIZ

FATURA VE BENZERİ EVRAK VERİLMEMESİ VE ALINMAMASI İLE DİĞER ŞEKİL USUL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI CEZALARI (VUK. Md. 353)

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

TIKLAYINIZ

KAPICI ÖZET MAAŞ HESABI
 

01.01.2011 -30.06.2011  

01.07.2011 -31.12.2011  

Brüt ücreti

796,50  

837,00  

İşçi SSK Primi (%14)

111,51  

117,18  

İşsizlik Sigortası Primi (%1)

7,97  

8,37  

Damga Vergisi (%0,6)

0,00  

0,00  

Net Ücret

677,02  

711,45  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (GVK. Md. 103)
9.400    TL'ye kadar

 % 15  

23.000    TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası

% 20  

53.000    TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası

% 27  

53.000    TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, fazlası

% 35  

GELİR VERGİSİ TARİFESİ  (ÜCRETLİLER İÇİN)
9.400    TL'ye kadar

 % 15  

23.000    TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası

% 20  

80.000    TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlası

% 27  

80.000    TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlası

% 35  

YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Yeniden Değerleme Oranı (12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı R.Gazete / 401 nolu VUK Tebliği)

% 7,7  

FATURA KULLANMA MECBURİYETİ (VUK. Md. 232)
Fatura Kullanma Mecburiyeti

 700,00  

BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK. Md. 177)
Yıllık Alış Tutarı

129.000,00  

Yıllık Satış Tutarı

 180.000,00  

Gayrisafi İş Hasılatı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

 70.000,00  

İş Hasılatının Beş Katı ile Yıllık Satış Tutarının Toplamı

 129.000,00  

EN AZ CEZA HADDİ (VUK. Md. 343)

Damga Vergisinde

 8,00  

Diğer Vergilerde

 17,00  

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME (VUK. Mükerrer Md. 115) 

İkmalen, Res'en veya İdarece Tarh Edilen Vergi ve Bunlara İlişkin Cezaların Toplam Miktarı

 19,00  

AMME ALACAĞININ SONA ERMESİ
Amme Alacağının Sona Ermesi

TIKLAYINIZ

YEMİNLİ  MALİ MÜŞAVİR TASDİK KAPSAMI (M.Müş.Tebliği - 37)
2009 Yılı Aktif Toplamı

4.357.000,00  

2009 Yılı Net Satışlar Toplamı

8.715.000,00  

MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
2011 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği Seri No: 278)

2.800,00  

2010 Yılı İstisna Tutarı (GVK Tebliği Seri No: 273)

2.600,00  

2009 Yılı İstisna Tutarı

2.600,00  

2008 Yılı İstisna Tutarı

2.400,00  

2007 Yılı İstisna Tutarı

2.300,00  

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (4857 SK. Md. 53)
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

 14 Gün  

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş  yıldan az olanlara  

 20 Gün  

Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar

 26 Gün  

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı  yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi

  En az 20 Gün  

İHBAR BİLDİRİM SÜRELERİ
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için

 2 hafta  

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş işçi için

 4 hafta  

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için

 6 hafta  

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için

 8 hafta  

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN İLLER LİSTESİ

Adana

Bursa

Eskişehir

İzmir

Konya 

Sakarya (Adapazarı)

Diyarbakır

Gaziantep

Kayseri

Mersin 

Ankara

Erzurum

İstanbul

Kocaeli (İzmit)

Samsun 

Antalya

 

 

 

 

EMLAK VERGİSİ ORANLARI
 

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

Adapazarı İli'nde 2002-2005 Yılları arası normal oranlar uygulanacak.

 Normal Oranlar

Binalarda (meskenlerde)

Binde 2

 Binde 1

Binalarda (diğerlerinde)

Binde 4

 Binde 2

Arsalarda

Binde 6

 Binde 3

Arazilerde

Binde 2

 Binde 1

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)  İDARİ PARA CEZALARI

5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezaları (İPC)

TIKLAYINIZ

2011 yılı SGK İdari Para Cezaları (İPC)

TIKLAYINIZ
KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) ORANLARI (KDV. Md. 28)
Güncel KDV Listesi ve Oranları

TIKLAYINIZ

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) TEVKİFAT ORANLARI
Güncel KDV Tevkifat Oranları

TIKLAYINIZ

TEVKİFAT ORANLARI  (GVK.  Md. 94)
01.01.2007 tarihinden itibaren
aşağıdaki oranlar geçerlidir.
(Ancak; 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009 / 14592 sayılı BKK ile sadece bazı oranlarda kısıtlı değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik için ilgili karara bakabilirsiniz.) 

Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan
ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);  Diğerlerinden (Mali müşavir, Avukat, Doktor v.b)

% 20  

42 nci madde kapsamına giren işler (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri) dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden

% 3  

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden   

 % 20  

70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması (İşyeri kirası v.b.)  karşılığı yapılan ödemelerden

% 20  

Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

% 20  

Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden     

% 20  

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; Hurda mal alımları için

% 2  

Bu Tablo'da Olmayan Diğer Tevkifat Oranları İçin

TIKLAYINIZ

DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2011 Tarihinden İtibaren)
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri                                               30,00  
Kurumlar Vergisi Beyannameleri                                               40,10  
Muhtasar Beyannameler                                                         19,90  
KDV Beyannameleri                                        19,90  
Diğerleri   19,90  
Belediyelere Verilen Beyannameler                                           14,80  
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri         14,80  
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler                                40,10  
Bilançolar 23,20  
Gelir Tabloları                                                                   11,30  
İşletme Hesabı Özetleri                                                           11,30  
Bu Tablo'da Olmayan Diğer Damga Vergisi Oranları İçin

TIKLAYINIZ

SAKATLIK İNDİRİM ORANLARI
I. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 80'ini Kaybedenler) (2011)

 700,00  

II. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 60'ını Kaybedenler) (2011)

 350,00  

III. Derece Sakatlar (Çalışma Gücünün Asgari % 40'ını Kaybedenler) (2011)

 170,00  

 
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

 

Özel Sektör

Kamu

   

   

   

   

Özürlü

% 3

% 4

Eski Hükümlü

% 2

% 2

Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı

0

 

Terör Mağduru

0

 

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

TIKLAYINIZ

DEFTER TASDİK ZAMANI
V.U.K. na Göre Defter Tasdik Zamanları

TIKLAYINIZ

BİLDİRİM VE SÜRELER
İşe Başlama, Adres Değişikliği, Yazar Kasa, Nakil, Ölüm

TIKLAYINIZ

VUK'DA KANUNİ VE İDARİ SÜRELER
Dava Açma Süreleri

TIKLAYINIZ

SİGORTA PRİMLERİNİN HESABINA ESAS KAZANÇLARDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI (5510 Sayıı K. Md. 80)

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;
- Yemek Paras
ı 

   01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arasında; 26,55 TL x % 6 = 1,59 TL (Günlük)
   01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında; 27,90 TL x % 6 =
1,67 TL (Günlük)
- Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin):

   01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arasında; 796,50 TL x % 2 =
15,93 TL (Aylık)
   01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında; 837,00 TL x % 2 =
16,74 TL (Aylık)
- Aile Zammı (Yardımı):

   01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arasında; 796,50 TL x % 10 =
79,65 TL (Aylık)
   01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında; 837,00 TL x % 10 =
83,70 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir
.

NOT: Azami iki çocuk için istisna uygulanacak olup fazlası ile tesbit edilen miktarın üstü prime tabi tutulur.
 

(İşverenler tarafından, sigortalılar için Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30 unu geçmeyen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.)

 

Konu ile İlgili 21.01.2011 Tarihli SGK Genelgesi (2011/10) için  Tıklayınız...
 

ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ ORANI

01.01.2010 Tarihinden İtibaren

Binde 6,6  

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  İSTİSNA MİKTARLARI (V.İ.V.K. MAD:4-B,D,E)
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

118.438,00  

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

237.018,00  

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

 2.730,00  

TARİFE

                                                                    Veraset yoluyla intikallerde           İvazsız intikallerde 

                               Matrah                                           vergi oranı (yüzde)           vergi oranı (yüzde) 

İlk                          170.000 TL için                                            1                                       10

Sonra gelen        370.000 TL için                                            3                                       15

Sonra gelen        800.000 TL için                                            5                                       20

Sonra gelen     1.600.000 TL için                                            7                                       25

Matrahın            2.940.000 TL’yi aşan bölümü için             10                                      30

 

FORM Ba, Bs
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2008)

TIKLAYINIZ

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARINDAN OLAN İŞYERİ KİRA BEDELİ (GVK. Md. 47/2)
Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde

4.600,00  

Diğer Yerlerde

3.200,00  

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER (GVK. Md. 48)
1 Numaralı Bent İçin  TL

64.000  ve 96.000  

2 Numaralı Bent İçin  TL

32.000  

3 Numaralı Bent İçin  TL

64.000  

DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI (Mükerrer 80) 
2011 Takvim Yılı İçin

8.000,00  

BANKALARIN KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TUTARI 
26.01.2009 Tarihinden İtibaren

470,00  

SSK PRİMİNE TABİ OLAN-OLMAYAN KAZANÇLAR
SSK Primine Tabi Olan-Olmayan Kazançlar

TIKLAYINIZ

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) TARİFELERİ
2011 Yılı MTV Tarifeleri

TIKLAYINIZ

ARAÇ MUAYENELERİNDE ALINACAK HARÇLAR

Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar

TIKLAYINIZ

 

 

 www.MaliForum.Com                                                   "Türkiye'nin Mevzuat Bilgi Bankası"